Obchodné podmienky spoločnosti Marimex SK s.r.o.
Tovar bude expedovaný v pondelok a v stredu. Objednávky je nutné zasielať v pondelok do 12:00 hod. a v utorok do 16:00 hod., aby nasledujúci pracovný deň bol tovar prichystaný na expedíciu.

V prípade doobjednávania tovaru v ten istý deň sa čakacia lehota v sklade predlžuje, jedná sa o ďalšiu objednávku.

Tovar, ktorý je skladom, predávajúci rezervuje maximálne po dobu troch dní od objednania. Potom môže tovar predať inému kupujúcemu.

Predávajúci potvrdzuje prijatie objednávky a skladovú dostupnosť.

V prípade otázok ohľadom technických parametrov, náhradných dielov a pod. nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: vo@marimex.sk

U nových zákazníkov sú nastavené prvé tri platby na dobierku.

Po prevzatí zásielky je nutné tovar bezodkladne skontrolovať, a to množstvo, ale aj to, či neprišlo pri preprave k jeho poškodeniu a najneskôr nasledujúci deň od prevzatia kontaktovať predávajúceho (vo@marimex.sk). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Pri dodaní poškodenej zásielky (obale) odberateľ buď zásielku nepreberie či preberie s výhradou, v tomto prípade je nutné zaslať fotografie poškodenej zásielky do 24h na e-mailovú adresu: vo@marimex.sk.

Tovar je nutné odoberať po skupinovom balení (najmä u chemických prostriedkov). Predávajúci si vyhradzuje právo prispôsobiť objednávku podľa skupinového balenia výrobku.

Použitie a spracovanie poskytnutých osobných údajov odberateľom sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Poskytnuté dáta slúžia iba k interným účelom.

Predávajúci záväzne prehlasuje kupujúcemu, že ním dodávaný tovar spĺňa všetky technické, zdravotné a hygienické normy a predpisy na ochranu životného prostredia platné v Slovenskej republike, ktoré týmto budú zmluvné strany považovať za záväzné, a že tento tovar má všetky úžitkové vlastnosti pre tento druh tovaru obvyklé.

Úroky z omeškania sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.


CHYBY pri dodaní tovaru
  • Za závadu pri dodaní tovaru sa považuje zámena, nedodávka, tovar zaslaný navyše alebo poškodený tovar.
  • Pri preberaní tovaru od dopravcu je nutné skontrolovať, či neprišlo k jeho poškodeniu vinou dopravcu. V tomto prípade poškodený tovar nepreberajte a na priložený dodací list vyznačte neprevzatie poškodeného tovaru a nechajte od vodiča potvrdiť (dátum, ŠPZ, čitateľné meno vodiča, spoločnosť dopravcu). O tejto skutočnosti nás bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň od dodania, informujte na kontaktný e-mail: vo@marimex.sk. K e-mailovej správe priložte fotodokumentáciu, na ktorej bude zrejmý rozsah poškodenia pri prevzatí tovaru. Bez obstarania fotodokumentácie nebudeme akceptovať vrátenie tovaru.
  • Pri príjme tovaru je nutné ho ihneď skontrolovať a porovnať s dodacím listom. Pri zistení akejkoľvek závady treba bezodkladne, najneskôr nasledujúci deň od dodania, zaslať informáciu o závade na kontaktný e-mail: vo@marimex.sk. Na neskoršie ohlásenie závady nebude braný ohľad.