Reklamácie

  • Za reklamovaný tovar sa považuje tovar poškodený alebo nefunkčný.
  • Ak nie je uvedené inak, záručná doba u Vami zakúpeného tovaru je 24 mesiacov.
  • K reklamovanému tovaru musí byť priložený riadne vyplnený reklamačný list (s popisom závady) a doklad o predaji tovaru konečnému zákazníkovi. Nebudeme prijímať a akceptovať reklamácie zaslané priamo koncovým zákazníkom partnera, s ktorým nemáme uzavretý obchodný vzťah. Reklamácia musí byť vždy zaslaná obchodným partnerom, ktorý má uzatvorenú rámcovú zmluvu so spoločnosťou Marimex. Náklady na dopravu hradíme iba k zmluvnému partnerovi, nie ku koncovému zákazníkovi. To isté platí, ak zmluvný partner predáva tovar Marimex mimo územia Slovenskej republiky. Podľa zákona vzniká nárok na náhradu nákladov s reklamáciou spojených koncovému zákazníkovi so subjektom, s ktorým uzavrel obchodný vzťah a nie s dodávateľom/distribútorom tovaru. Partner predávajúci mimo SR musí s prípadnými dodatočnými nákladmi počítať a vytvárať si rezervy na ich náhradu svojim koncovým zákazníkom.
  • Pri zasielaní reklamácie e-mailom je nutné priložiť fotografie poškodenia. U reklamácií zaslaných e-mailom dôjde k posúdeniu poškodeniu pracovníkom reklamácií a následne budete informovaný o ďalšom postupe.
  • Pri nedodaní potrebných dokladov Vás budeme najprv kontaktovať a v prípade dodatočného nedoloženia dokladov, budeme nútení poslať reklamáciu späť na Vaše náklady ako nevybavenú.
  • Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť čo najrýchlejšie, najneskôr do 30-tich dní. V tomto termíne Vám odošleme vyjadrenie o uznaní /neuznaní reklamácie spolu s opraveným/vymeneným/vráteným pôvodným tovarom.
  • Všetku komunikáciu ohľadom reklamácií vybavuje reklamačné oddelenie: reklamacie@marimex.sk.
  • Adresa pre zasielanie reklamovaného tovaru: Staviteľská 11, 831 04 Bratislava
  • Dodržiavaním vyššie uvedených podmienok zefektívnime našu doterajšiu úspešnú spoluprácu a budeme schopní pre Vás zabezpečiť lepší priebeh reklamačného konania.